Д-р Виктория Динкова Мандова

Дата на публикуване в Интернет : 21.06.2022 г.
Професионално направление : Mедицина
Докторска програма : Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Факултет : Факултет по обществено здраве
Първично структурно звено: Кат.„Социална медицина и обществено здраве“
Тема на дисертационния труд: „ Дентални грижи при деца с хемофилия“
Научен ръководител: проф. д-р Румен Стефанов, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р – 1347/07.06.2022 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Нина Михайлова Мусурлиева, дм МУ Пловдив Председател Рецензия
БГ / EN
2. Проф. д-р Красимира Борисова Янева-Рибагина, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм Външен Член Становище
БГ / EN
4. Проф. д-р Валерия Игнатова Калева, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Доц. д-р Веселина Кондева Кондева-Главинкова, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителнo заседание на журито :
22.07.2022 г. от 11:00 ч. в електронната платформа ZOOM