д-р Владимир Николов Ставрев

д-р Владимир Николов Ставрев

Дата на публикуване:11.09.2020 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Офталмология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Очни болести
Тема на дисертационния труд: Ангио-оптична кохерентна томография при пациенти с макулна дегенерация, свързана с възрастта“
Научен ръководител: Проф. д-р Нели Сивкова, дм, FEBO
Заповед на Ректора: Р –1096/13.07.2020
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Мариета Иванова Конарева-Костянева, дм МУ-Пловдив МУ-Пловдив Председател Рецензия
2. Проф. д-р Нели Петкова Сивкова, дм, FEBO МУ-Пловдив Член Становище
3. Проф. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, дм Външен Член Становище
4. Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, дм Външен Член Рецензия
5. Проф. д-р Зорница Иванова Златарова, дмн Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:
05.11.2020 г. от 14.00 часа във Втора аудитория на Аудиторен комплекс