Яна Жекова Гвоздева

Яна Жекова Гвоздева

Дата на публикуване: 07.06.2021 г.
Професионално направление: Фармация
Докторска програма: Технология на лекарствените форми и биофармация
Факултет: Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено: Фармацевтични науки
Тема на дисертационния труд: Подходи за маскиране вкуса на еналаприл малеат в диспергиращи се в устата таблетки за детската практика
Научен ръководител: проф. Маргарита Касърова-Трайкова, дф
Заповед на Ректора №: Р – 615/26.04.2021 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. Калин Валентинов Иванов, дф МУ-Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Проф. Красимира Павлова Йончева, дфн Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Доц. Стефка Николова Иванова-Титева, дф Външен Член Рецензия
БГ / EN
4. Проф. Николай Георгиев Ламбов, дф Външен Член Становище
БГ / EN
5. Проф. Димитър Рачев Рачев, дф Външен Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителното заседание на журито:
11:00 ч. на 08.07.2021 г. във виртуална среда на платформа ZOOM.