Д-р Янко Димитров Жеков

Д-р Янко Димитров Жеков

Дата на публикуване: 16.11.2021 г
Професионално направление: Дентална медицина
Докторска програма: Протетична дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Катедра „Протетична дентална медицина“
Тема на дисертационния труд: Особености в приложението на влакнестите композитни шини, изработени по CAD/CAM технологията, при лечение на пародонтално увредени зъби
Научни ръководители: Проф. д-р Христо Кисов, дм и доц. д-р Елена Фиркова, дм
Заповед на Ректора №: Р – 2004/02.11.2021 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1.Проф. д-р Ангелина Печева Влахова-Петрова, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ/EN
2.Проф. д-р Стефан Иванов Сиромашки, дм Външен Член Рецензия
БГ/EN
3.Проф. д-р Методи Захариев Абаджиев, дмн Външен Член Становище
БГ/EN
4.Доц. д-р Ивета Пламенова Катрева, дм Външен Член Становище
БГ/EN
5.Проф. д-р Явор Стефанов Калъчев, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито:
20.12.2021 г. от 11 ч. в електронна среда на платформа ZOOM.