Д-р Йордан Тошев Ценовски

Д-р Йордан Тошев Ценовски

Дата на публикуване: 28.08.2020 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Гръдна хирургия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Специална хирургия
Тема на дисертационния труд: Роля на лимфно-васкуларната инвазия в прогнозата на езофагеалния карцином
Научен ръководител: Доц. д-р Георги Присадов, дм
Заповед на Ректора №: Р – 1137/17.07.2020 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1.Проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн МУ-Пловдив Председател Становище БГ / EN
2.Проф. д-р Николай Кирилов Яръмов, дмн Външен Член Рецензия БГ / EN
3.Проф. д-р Борис Евгениев Сакакушев, дм МУ-Пловдив Член Рецензия БГ / EN
4.Проф. д-р Александър Петров Червеняков, дм Външен Член Становище БГ / EN
5.Проф. д-р Илия Петров Лозев, дмн Външен Член Становище БГ / EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 11:00 ч. на 28.09.2020 г. в Седма аудитория на МУ-Пловдив.