Д-р Здравка Дамянова Харизанова-Вълчева

Д-р Здравка Дамянова Харизанова-Вълчева

Дата на публикуване: 08.08.2022 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Анатомия, хистология и цитология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Анатомия, хистология и ембриология“
Тема на дисертационния труд: „Антропологична характеристика на клиничната дентална корона при етнически българи“
Научни ръководител1: доц. д-р Атанас Балтаджиев, дм и доц. д-р Мирослава Йорданова-Чапрашикян, дм
Заповед на Ректора №: Р–875/04.05.2022 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Стефан Тодоров Сивков, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ/EN
2. Доц. д-р Павел Тодоров Тимонов, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ/EN
3. Проф. д-р Николай Еленков Лазаров, дмн Външен Член Рецензия
БГ/EN
4. Проф. д-р Лазар Желев Славов, дм Външен Член Становище
БГ/EN
5. Проф. д-р Димитър Петков Сиврев, дм Външен Член Рецензия
БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито:
12.09.2022 г. от 14:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив.