Д-р Згуро Анастасов Баталов

Дата на публикуване: 17.06.2022 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Ревматология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“
Тема на дисертационния труд: „Блокиране на JAK/STAT сигналния път катонова терапевтичнавъзможност при пациенти със системна склероза “
Научен ръководител: доц. д-р Мариела Генева-Попова, дм
Заповед на Ректора №: Р – 1356/13.06.2022 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Росица Валериева Каралилова, дмн МУ-Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Доц. д-р Николай Георгиев Николов, дм Външен Член Становище
БГ / EN
3. Проф. д-р Стоянка Георгиева Владева, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
4. Доц. д-р Иван Йорданов Шейтанов, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Проф. д-р Мариана Иванова Гойчева, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителното заседание на журито:
18.07.2022 г. от 14:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс и в електронната платформа ZOOM