Д-р Жанета Христова Желязкова-Чераджийска

Дата на публикуване в Интернет : 16.11.2023 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма : Дерматология и венерология
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Дерматология и венерология“
Тема на дисертационния труд: „Епидемиологични, клинични и имунологични аспекти при пемфигус ”
Научен ръководител: Доц. д-р Цветана Абаджиева, дм
Научно жури по конкурса, утвърдено със Заповед на ректора №: Р-3039/23.10.2023 г.
Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Христо Петров Добрев, дмн МУ Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Проф. д-р Снежина Георгиева Василева, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Доц. д-р Косара Венелинова Дреновска, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
4. Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, дмн Външен Член Становище
БГ / EN
5. Доц. д-р Лилия Георгиева Зисова, дм МУ Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителнo заседание на журито :
18.12.2023 г. от 11:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ – Пловдив