Д-р Златина Томова Томова-Велева

Д-р Златина Томова Томова-Велева

Дата на публикуване: 21.02.2020 г.
Професионално направление: Дентална медицина
Докторска програма: Протетична дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Катедра „Протетична дентална медицина“
Тема на дисертационния труд: Лабораторно изследване на корозионната устойчивост и якостта на опън на неблагородни сплави за металокерамика
Научен ръководител: Проф. д-р Ангелина Влахова-Петрова, дм
Заповед на Ректора №: Р – 150/24.01.2020 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1.Проф. д-р Явор Стефанов Калъчев, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ EN
2.Проф. д-р Стефан Иванов Сиромашки, дм Външен Член Рецензия
БГ EN
3. Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, дм Външен Член Становище
БГ EN
4.Проф. д-р Методи Захариев Абаджиев, дм Външен Член Становище
БГ EN
5. Доц. д-р Илияна Любомирова Иванова-Стоева, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ EN
Автореферат БГ EN
Заключителното заседание на журито:
23.03.2020 г. от 11.00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив