д-р Атанас Илиев Баташки

д-р Атанас Илиев Баташки

  

Дата на публикуване : 12.03.2016
Професионално направление :  Медицина
Докторска програма: Обща хирургия
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено : Катедра „Специална хирургия“
Тема на дисертационния труд: „Промени в хомеостазата  при обширни чревни резекции и подход за корекция в адаптационния период“
Научен ръководител : проф. д-р Ангел Учиков, дмн
Заповед на Ректора Р- 263/10.02.2016  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Ангел Учиков, дмн МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Николай  Яръмов, дмн Външен Член Рецензия
3. проф. д-р Николай  Пенков, дм Външен Член Становище
4. проф. д-р Петьо Токов, дм Външен Член Рецензия
5. проф. д-р Божидар Хаджиев, дм МУ Пловдив Член Становище
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

14:00 ч. на  21.04.2016 г. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив