д-р Атанас Петков Петков

д-р Атанас Петков Петков

  

Дата на публикуване : 22.04.2016
Професионално направление :  7.1. Медицина
Докторска програма: Гръдна хирургия
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено : Катедра  „Специална хирургия”
Тема на дисертационния труд: „Минилапарохолецистектомия, възможна алтернатива на лапароскопската и конвенционалната холецистектомия. Предимства и недостатъци“
Научни ръководители : проф. д-р Ангел Учиков, дмн и проф. д-р Илия Баташки, дм
Заповед на Ректора Р- 455/02.03.2016
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Божидар Димитров Хаджиев, дм МУ Пловдив Член Рецензия
3. проф. д-р Николай Кирилов Яръмов, дмн Външен Член Рецензия
4. проф. д-р Петьо Георгиев Токов, дм Външен Член Становище
5. проф. д-р Николай Методиев Пенков, дм Външен Член Становище
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

 30.05.2016 г., 14:00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив