д-р Боряна Ангелова Левтерова

д-р Боряна Ангелова Левтерова

  

Дата на публикуване : 14.04.2016
Професионално направление :  7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Социална медицина, организация на здравеопазването и фармацията
Факултет : Факултет по обществено здраве 
Първично структурно звено :

катедра  „Здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването

и обща медицина”

Тема на дисертационния труд:

„Измерване на качеството на живот при пациенти със

захарен диабет тип 2 като компонент в управление на

хронично заболяване“

Научни ръководители : доц. Донка Димитрова, дм, и проф. д-р Мария Орбецова, дм
Заповед на Ректора Р- 623/22.03.2016  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. доц. Донка Димитрова Димитрова, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Мария Стойкова Братойчева, дм МУ Пловдив Член Рецензия
3. проф. д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн Външен Член Рецензия
4. проф. д-р Албена Георгиева Керековска, дм Външен Член Становище
5. доц. д-р Атанаска Петрова Еленкова, дм Външен Член Становище
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

 16.05.2016 г. , 11:00 ч., Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив