д-р Дарина Симеонова Барбутска

д-р Дарина Симеонова Барбутска

Дата на публикуване : 16.08.2016
Професионално направление:  Медицина
Докторска програма:

Анатомия, хистология и цитология

Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено : Катедра „Анатомия, хистология и ембриология“
Тема на дисертационния труд: „Морфологични аспекти на стероидогенезата на Лайдиговите клетки при стареене“
Научен ръководител :

Проф. д-р Ивета Коева, дм

Заповед на Ректора Р- 1521/29.06.2016 г.  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Ивета Коева, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Анастасия Пастирова, дмн Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Цветанка Маринова, дмн Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Ангел Воденичаров, дмн Външен Член Становище
5. проф. д-р Иван Дечев, дм МУ Пловдив Член Становище
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

26.09.2016 g., 11:00 ч., Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив