д-р Десислава Миленова Божкова

д-р Десислава Миленова Божкова

Дата на публикуване : 14.10.2016
Професионално направление : 

7.1. Медицина

Докторска програма: Патологоанатомия и цитопатология
Факултет :

Медицински факултет

Първично структурно звено :

Катедра „Обща клинична патология и съдебна медицина”

Тема на дисертационния труд: “ Епително-мезенхимен преход и пролиферативна активност при яйчникови карциноми. „
Научен ръководител : доц. д-р Елена Порязова-Маркова, дм
Заповед на Ректора 1772/27.07.2016  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. доц. д-р Елена Гълъбова Порязова-Маркова, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. доц. д-р Юлиан Руменов Ананиев, дм Външен Член Становище
3. проф. д-р Мая Владова Гълъбова, дм Външен Член Рецензия
4. проф. д-р Николай Димитров Хаджиолов, дмн Външен Член Рецензия
5. доц. д-р Веселин Тодоров Беловеждов, дм МУ Пловдив Член Становище
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

 21.11.2016 от 11 часа във втора аудитория на Аудиторен комплекс