д-р Деян Здравков Нейчев

д-р Деян Здравков Нейчев

Дата на публикуване : 05.08.2016
Професионално направление:  7.2. Дентална медицина
Докторска програма:

Хирургична стоматология

Факултет : Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено : катедра  „Орална хирургия”
Тема на дисертационния труд: „Преемптивна аналгезия при екстракция на ретенирани трети долночелюстни молари“
Научен ръководител :

доц. д-р Петя Филипова Печалова-Петрова, дм

Заповед на Ректора Р- 171019.07.2016  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. доц. д-р Петя Филипова Печалова-Петрова, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. доц. д-р Васил Господинов Свещаров, дм Външен Член Рецензия
3. доц. д-р Росен Господинов Коларов, дм Външен Член Становище
4. проф. д-р Петър Георгиев Кавлаков, дм Външен Член Рецензия
5. проф. д-р Мариана Атанасова Мурджева, дм МУ Пловдив Член Становище
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

19.09.2016 г.,14:00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив