д-р Елина Ангелова Белева

д-р Елина Ангелова Белева

  

Дата на публикуване : 20.01.2016
Професионално направление : Медицина
Докторска програма: Хематология и преливане на кръв
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено : Катедра „Клинична онкология“
Тема на дисертационния труд: „Оценка на тромбофилен риск и метастатичен потенциал при пациенти с малигнени заболявания“
Научен ръководител :  проф. д-р Жанет Грудева, дм
Заповед на Ректора : Р-88/19.01.2016  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Жанет Грудева, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Истилиян Кърнолски, дмн Външен Член Становище
3. проф. д-р Галина Куртева, дм Външен Член Становище
4. доц. д-р Юлиян Райнов, дм Външен Член Рецензия
5. проф. д-р Марианна Янева, дмн МУ Пловдив Член Рецензия
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

14:00 ч. на  22.02.2016 г.във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.