д-р Елка Илиева Тосева

Д-р Елка Илиева Тосева

Дата на публикуване:  20.06.2016  г.
Професионално направление Медицина
Докторска програма: Хигиена
Факултет Факултет по обществено здраве
Първично структурно звено: Катедра „Хигиена и екомедицина“
Тема на дисертационния труд: „Здравен риск при експозиция на биологични агенти сред работещи в пречиствателни станции за отпадъчни води“
Научен ръководител: Проф. д-р Таня Търновска, дмн
Научно жури Заповед на Ректора №: Р –  1301/02.06.2016 г. Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1 Проф. д-р Таня Търновска, дмн МУ -Пловдив Председател      Становище
2.  Проф. д-р Евгения Динчева, дмн външен Член     Рецензия
3.  Доц. д-р Недялка Стамова, дм външен Член     Рецензия
4.  Доц. д-р Коста Василев, дм външен Член Становище
5. Проф. д-р Марияна Въртигова, дмн МУ-Пловдив Член  Становище
Автореферат
Заключително заседание: 14,00ч. на  21.07.2016 г. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.