д-р Емил Димитров Кръстев

д-р Емил Димитров Кръстев

Дата на публикуване: 23.06.2016 г.
Професионално направление 7.1. Медицина
Докторска програма: Неврохирургия
Факултет Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра  „Неврохирургия”
Тема на дисертационния труд: „Клинико-диагностични наблюдения, хирургично лечение и проследяване на пациенти с множествени мозъчни аневризми”
Научен ръководител: доц. д-р Христо Желязков, дм и Научен консултант: доц. д-р Таня Китова, дм
Научно жури Заповед на Ректора № Р-1308/03.06.2016 Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Христо Богданов Желязков, дм вътрешен Председател Становище
2. Проф. д-р Борислав Димитров Китов, дм вътрешен Член Становище
3. Проф. д-р Петър Стефанов Вълканов, дм външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Тихомир Николов Ефтимов, дм външен Член Рецензия
5. Проф. д-р Светослав Калчев Калевски, дмн външен Член Становище
Автореферат

Заключителното заседание на журито :

25.07.2016 г.,11:00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив