д-р Емил Георгиев Милушев

д-р Емил Георгиев Милушев

  

Дата на публикуване : 26.05.2015
Професионално направление : 7.1. Медицина
Докторска програма: Физиотерапия, курортология и рехабилитация
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено :

Първа катедра по вътрешни болести

Тема на дисертационния труд: “ Мониториране на промените в движението при пациенти с болки в гърба чрез ултразвукова кранио-корпо-графия „
Научни ръководители : чл.-кор. проф. д-р Иван Миланов, дмн, проф. д-р Елена Илиева, дм 
Заповед на Ректора :Р-883/14.05.2015 Резюмета на научните трудове
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Елена Милкова Илиева, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Федя Петров Николов, дм МУ Пловдив Член Становище
3. проф. д-р Димитър Костадинов Георгиев, дмн Външен Член Рецензия
4. проф. д-р Огнян Иванов Колев, дмн Външен Член Рецензия
5. доц. д-р Марин Димитров Маринкев, дм Външен Член Становище
Автореферат

 Заключителното заседание на журито : 

 29.06.2015 г.,11:00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив