д-р Флорим Селим Селими

д-р Флорим Селим Селими

  

Дата на публикуване : 02.02.2016
Професионално направление : 7.1 Медицина
Докторска програма: Обща хирургия
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено : катедра  „Специална хирургия”
Тема на дисертационния труд: „Прогностични фактори и преживяемост при пациенти със стомашен рак“
Научен ръководител :  проф. д-р Ангел Учиков, дмн
Заповед на Ректора : Р-2812/22.12.2015  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн МУ Пловдив Председател Становище
2. доц. д-р Иван Петков Новаков, дмн МУ Пловдив Член Рецензия
3. проф. д-р Николай Кирилов Яръмов, дмн Външен Член Рецензия
4. проф. д-р Петьо Георгиев Токов, дм Външен Член Становище
5. доц. д-р Илия Петров Лозев, дм Външен Член Становище
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

17.03.2016 г.,11:00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив