д-р Георги Светославов Славов

д-р Георги Светославов Славов

  

Дата на публикуване : 26.05.2016
Професионално направление : 

Медицина

Докторска програма: Неврология
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено :

Катедра „Неврология“

Тема на дисертационния труд: „Клинико-лабораторно проучване на серумните нива на витамин Д и цитокини при пациенти с пристъпно-ремитентна множествена склероза“
Научен ръководител : проф. д-р Захари Захариев, дмн
Заповед на Ректора Р- 1128/17.05.2016 г.  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Захари Захариев, дмн МУ Пловдив Председател Становище
2. акад. д-р Иван Миланов, дмн Външен Член Рецензия
3. проф.  д-р Димитър Масларов, дм Външен Член Рецензия
4. доц. д-р Стефка Мантарова-Вълкова, дм Външен Член Становище
5. проф. д-р Людмил Пейчев, дм МУ Пловдив Член Становище
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

14,00 ч на 28.06.2016 г. в Пета аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив