д-р Христо Йорданов Иванов

 д-р Христо Йорданов Иванов

Дата на публикуване : 10.06.2016
Професионално направление :  7.1. Биологически науки
Докторска програма:

Генетика

Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено : Катедра  „Педиатрия и медицинска генетика”
Тема на дисертационния труд: „Анализ на експресионния профил на протеин-кодиращи гени при пациенти с разстройство от аутистичния спектър посредством високо специфичен кооличествен RT-PCR.“
Научен ръководител : доц. д-р Вили Стоянова, дм
Заповед на Ректора Р- 1240/27.05.2016  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. доц. д-р Вили Стоянова, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. чл.-кор. проф. д-р Драга Иванова Тончева, дбн Външен Член Рецензия
3. проф. д-р Радка Стефанова Тинчева, дм Външен Член Рецензия
4. проф. д-р Ваня Недкова Недкова-Коларова, дм Външен Член Становище
5. проф. д-р Иван Стефанов Иванов, дм МУ Пловдив Член Становище
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

14.07.2016 г.,11:00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив