д-р Илиан Георгиев Коев

д-р Илиан Георгиев Коев

Дата на публикуване: 23.06.2016 г.
Професионално направление 7.1. Медицина
Докторска програма: Неврохирургия
Факултет Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра  „Неврохирургия”
Тема на дисертационния труд: „Клинични и имунобиологични показатели при високостепенни астроцитоми – предоперативни подходи и прогностични фактори”
Научни ръководители: Проф. д-р Виктория Сарафян, дмн и доц. д-р Христо Желязков, дм
Научно жури Заповед на Ректора № Р-1423/15.06.2016 Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Борислав Димитров Китов, дм вътрешен Председател Становище
2. Доц. д-р Христо Богданов Желязков, дм вътрешен Член Становище
3. Проф. д-р Петър Стефанов Вълканов, дм външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Тихомир Николов Ефтимов, дм външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Дора Николова Попова, дм външен Член Становище
Автореферат

Заключителното заседание на журито :

25.07.2016 г.,14:00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив