д-р Илиян Красимиров Траянов

д-р Илиян Красимиров Траянов

  

Дата на публикуване : 09.05.2016
Професионално направление : 

Медицина

Докторска програма: Акушерство и гинекология
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено : Катедра „Акушерство и гинекология“
Тема на дисертационния труд: „Доплерова велосиметрия на лява и дясна маточна артерия като ранен скринингов тест за спонтанен аборт“
Научен ръководител :  доц. д-р Елена Димитракова, дм
Заповед на Ректора Р- 871/13.04.2016  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. доц. д-р Екатерина Учикова, дм МУ Пловдив Председател Рецензия
2. проф. д-р Асен Николов, дмн Външен Член Рецензия
3. проф. д-р Стоимен Иванов, дмн Външен Член Становище
4. доц. д-р Емил Ковачев, дм Външен Член Становище
5. доц. д-р Елена Димитракова, дм МУ Пловдив Член Становище
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

 10.06.2016 г.,14:00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив