д-р Иван Лулчев Ченчев

д-р Иван Лулчев Ченчев

Дата на публикуване : 23.06.2016
Професионално направление:  Стоматология
Докторска програма:

Хирургична стоматология

Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено : Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: „Сравнителна оценка на методите за лечение на гингивални рецесии със судепителни съединително-тъканни присадки и богата на тромбоцити фибринова мембрана“
Научен ръководител :

проф. д-р Димитър Атанасов, дм 

Заповед на Ректора Р- 1376/13.06.2016
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Димитър Атанасов, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Петър Кавлаков, дм Външен Член Рецензия
3. доц. д-р Здравка Иванова, дм Външен Член Рецензия
4. доц. д-р Васил Свещаров, дм Външен Член Становище
5. проф. д-р Ангел Бакърджиев, дм МУ Пловдив Член Становище
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

11:00 ч. на  28.07.2016 г. във  Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.