д-р Ивайло Тодоров Минев

д-р Ивайло Тодоров Минев

  

Дата на публикуване : 08.02.2016
Професионално направление : Медицина
Докторска програма: Анестезиология и реанимация
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено : катедра  „Анестезиология, спешна и интензивна медицина”
Тема на дисертационния труд: „Синхронизация между пациент и респиратор по време на асистирана механична вентилация“
Научен ръководител : проф. д-р Чавдар Стефанов, дмн
Заповед на Ректора : Р-2728/11.12.2015  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Чавдар Стефанов, дмн МУ Пловдив Председател Становище
2. Чл-кор. проф. д-р Николай Петров, дмн МУ Пловдив Член Рецензия
3. проф.  д-р Милан Миланов, дмн Външен Член Рецензия
4. проф. д-р Атанас Темелков, дмн Външен Член Становище
5. проф. д-р Вилиан Платиканов, дм МУ Пловдив Член Становище
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

07.03.2016 г.,14:00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив