д-р Иво Несторов Митрев

 д-р Иво Несторов Митрев

Дата на публикуване : 08.06.2016
Професионално направление :  Медицина
Докторска програма: Психиатрия
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено : Катедра „Психиатрия и мед.психология“
Тема на дисертационния труд: „Проучване на суицидното поведение при хоспитализирани психиатрични пациенти от мъжки пол“
Научен ръководител : проф. д-р Валентин Акабалиев, дмн
Заповед на Ректора Р- 1217/26.05.2016 г.  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Дроздстой Стоянов, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Вихра Миланова, дмн Външен Член Рецензия
3. доц. д-р Елица Димитрова, дс Външен Член Рецензия
4. доц. д-р Стефан Попов, дм Външен Член Становище
5. доц. Веселина Влахова-Николова, дм МУ Пловдив Член Становище
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

12:00 ч. на  08.07.2016 г. в Седма аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.