д-р Красимира Стефанова Енева

д-р Красимира Стефанова Енева

  

Дата на публикуване : 19.01.2016
Професионално направление : Медицина
Докторска програма: Биологически науки
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено : Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина“
Тема на дисертационния труд: „Клинико-епидемиологични и терапевтични проучвания на трихинелозата в областите Пловдив, Пазарджик и Смолян“
Научен ръководител : доц. д-р Димитър Вучев, дм
Заповед на Ректора : Р-2306/29.10.2015
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Марияна Въртигова, дмн МУ Пловдив Председател Становище
2. доц. д-р Искра Райнова, дм Външен Член Рецензия
3. доц. д-р Нина Цветкова, дм Външен Член Становище
4. доц. д-р Невена Андреева-Попова, дм Външен Член Рецензия
5. доц. д-р Димитър Вучев, дм МУ Пловдив Член Становище
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

 07.03.2016 г., 11:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив