д-р Лилия Симеонова Грозлекова

д-р Лилия Симеонова Грозлекова

  

Дата на публикуване : 21.01.2016
Професионално направление : Медицина
Докторска програма: Анатомия, хистология и цитология
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено : Катедра „Анатомия, хистология и ембриология“
Тема на дисертационния труд:

„Морфологични промени в мозъка и невротрофични фактори като маркери за дисонтогенетичен произход на шизофренията – експериментално проучване“

Научен ръководител :  проф. д-р Ивета Коева, дм
Заповед на Ректора : Р-17/07.01.2016  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Ивета Коева, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Димитър Кадийски, дмн Външен Член Рецензия
3. проф. д-р Антон Тончев, дмн Външен Член Рецензия
4. проф. д-р Николай Лазаров, дмн Външен Член Становище
5. проф. д-р Стефан Сивков, дм МУ Пловдив Член Становище
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

 29.02.2016 г., 11:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив