д-р Маджид Наджи Кадим

д-р Маджид Наджи Кадим

  

Дата на публикуване : 12.09.2015
Професионално направление :

7. 1. Медицина

Докторска програма:

Урология

Факултет :

Медицински факултет

Първично структурно звено :

катедра „Урология“

Тема на дисертационния труд: „Клинични, диагностични и хирургични аспекти на уротелиалните карциноми на горните пикочни пътища  „
Научни ръководители :

доц. д-р Ангел Николов Шопов, дм

Заповед на Ректора :Р-1276/09.07.2015 Резюмета на научните трудове
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. доц. д-р Ангел Николов Шопов, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Митко Цветков Цветков, дмн Външен Член Рецензия
3. доц. д-р Димитър Григоров Шишков, дм Външен Член Рецензия
4. проф. д-р Чавдар Крумов Славов, дмн Външен Член Становище
5. проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн МУ Пловдив Член Становище
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

 29.10.2015  г., 11,00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив