д-р Маргарита Василева Панова

д-р Маргарита Василева Панова

Дата на публикуване: 17.06.2015 г.
Професионално направление 7.1. Медицина
Докторска програма: Педиатрия
Факултет Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра  „Педиатрия и медицинска генетика”
Тема на дисертационния труд: „Здравен статус на деца с шънтирана хидроцефалия”
Научен ръководител: Проф. д-р Иван Иванов, дм и Проф. д-р Мирослава Бошева, дм
Научно жури Заповед на Ректора № Р-1416/15.06.2016 Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Иван Стефанов Иванов, дм вътрешен Председател Становище
2. Доц. д-р Илиана Христова Пачева, дм вътрешен Член Рецензия
3. Проф. д-р Ексапет Карекин Джамбазова, дмн външен Член Становище
4. Проф. д-р Борис Господинов Бойкинов, дм външен Член Становище
5. Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко, дм външен Член Рецензия
Автореферат

Заключителното заседание на журито :

18.07.2016 г.,11:00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив