д-р Мария Петрова Шиндова

д-р Мария  Петрова  Шиндова

  

Дата на публикуване : 01.04.2016
Професионално направление :  Стоматология
Докторска програма: Детска стоматология
Факултет : Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено : Катедра „Детска дентална медицина“
Тема на дисертационния труд: „Емоционално и поведенческо приспособяване към дентално лечение в детска възраст“
Научен ръководител : доц. д-р Ани Белчева, дм
Заповед на Ректора Р- 49/14.01.2016  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Мария Куклева-Тодорова, дмн МУ Пловдив Председател Рецензия
2. проф. д-р Милена Пенева, дмн Външен Член Рецензия
3. доц. д-р Катерина Иванова, дм Външен Член Становище
4. доц. д-р Калинка Инджова, дм Външен Член Становище
5. доц. д-р Ани Белчева-Криворова, дм МУ Пловдив Член Становище
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

 16.05.2016 г. , 14:00 ч., Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив