д-р Мария Илиева Гонкова

д-р Мария Илиева Гонкова

  

Дата на публикуване : 04.05.2015
Професионално направление : 7.1. Медицина
Докторска програма: Физиотерапия, курортология и рехабилитация
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено :

Първа катедра по вътрешни болести,

секция „Физикална терапия и рехабилитация“

Тема на дисертационния труд: “ Ефект на радиалната ударно-вълнова терапия за повлияване спастицитета на плантарните флексори при деца с церебрална парализа „
Научен ръководител : проф. д-р Елена Илиева, дм
Заповед на Ректора :Р-726/24.04.2015 Резюмета на научните трудове
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Елена Илиева, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Иван Стефанов Иванов, дм МУ Пловдив Член Становище
3. доц. д-р илия Тодоров Тодоров, дм Външен Член Рецензия
4. доц. д-р Марин Димитров Маринкев, дм Външен Член Становище
5. доц. д-р Иван Димитров Чавдаров, дм Външен Член Рецензия
Автореферат

 Заключителното заседание на журито : 

 15.06.2015 г.,14:00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив