д-р Мария Василева Атанасова

д-р Мария Василева Атанасова

  

Дата на публикуване : 05.05.2016
Професионално направление :  4. Природни науки, математика и информатика
Докторска програма: Микробиология
Факултет : Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено : катедра  „Микробиология и имунология”
Тема на дисертационния труд: „Проучване за маркери на вирусни хепатити В и С при лица от обща популация и рискови групи“
Научни ръководители : проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм, доц. д-р Радка Комитова, дм
Заповед на Ректора Р- 622/22.03.2016
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Мариана Атанасова Мурджева, дм, мзм МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Йорданка Димитрова Стоилова, дм МУ Пловдив Член Становище
3. проф. д-р Златко Николов Кълвачев, дмн Външен Член Рецензия
4. проф. д-р Павел Богданов Теохаров, дмн Външен Член Рецензия
5. доц. д-р Лилия Иванова Иванова, дм Външен Член Становище
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

 06.06.2016 г.,11:00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив