д-р Метин Мюмюн Али

д-р Метин Мюмюн Али

  

Дата на публикуване : 27.08.2015
Професионално направление :

7. 1. Медицина

Докторска програма:

Гръдна хирургия

Факултет :

Медицински факултет

Първично структурно звено :

 Специална хирургия

Тема на дисертационния труд: “ Прогностично значение на интраоперативния ПТХ тест за развитие на хипокалциемия след тотална тиреоидектомия „
Научни ръководители :

проф.д-р Георги Дееничин,дмн доц. д-р Росен Димов,дм

Заповед на Ректора :Р-1162/22.07.2015 Резюмета на научните трудове
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф.д-р Ангел Учиков, дмн МУ Пловдив Председател Рецензия
2. проф.д-р Николай Яръмов, дмн Външен Член Рецензия
3. проф.д-р Таньо Сечанов, дм Външен Член Становище
4. проф.д-р Радослав Петков, дм   Външен Член Становище
5. доц.д-р Росен Димов, дм МУ Пловдив Член Становище
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

 28.09.2015  г., 11,00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив