д-р Надя Петкова Бибова

д-р Надя Петкова Бибова

Дата на публикуване: 14.12.2016
Професионално направление: Дентална медицина
Докторска програма: Терапевтична стоматология
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“
Тема на дисертационния труд: Er:YAG лазер-активирана иригация при ендодонтско лечение. Експериментални, лабораторни и клинични проучвания
Научни ръководители: Доц. д-р Георги Томов, дм и доц. Пламен Загорчев, дбн
Заповед на Ректора Р-2602/21.11.2016
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Снежана Цанова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Радосвета Василева, дм Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Здравка Иванова, дм Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Елка Радева, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Георги Томов, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

11:00 ч. на 16.01.2017 г. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.