д-р Неджат Али Юсуф

д-р Неджат Али Юсуф

Дата на публикуване : 27.10.2016
Професионално направление : 

7.1. Медицина

Докторска програма:

Гръдна хирургия

Факултет :

Медицински факултет

Първично структурно звено :

катедра „Специална хирургия”

Тема на дисертационния труд: “ Белодробни метастази – диагностика, оперативно лечение, преживяемост и прогностични фактори „
Научен ръководител :

доц. д-р Иван Новаков, дмн

Заповед на Ректора 1961/20.09.2016

 
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Красимир Атанасов Мурджев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. доц. д-р Иван Петков Новаков, дмн МУ-Пловдив Член Становище
3. проф. д-р Николай Кирилов Яръмов, дмн Външен Член Рецензия
4. проф. д-р Деян Емилов Йорданов, дм Външен Член Становище
5. проф. д-р Петър Ангелов Учиков, дмн Външен Член Рецензия
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :