д-р Нели Добрева Генкова-Янева

д-р Нели Добрева Генкова-Янева

  

Дата на публикуване : 29.03.2016
Професионално направление :  Медицина
Докторска програма: Педиатрия
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено : Катедра „Педиатрия и мед. генетика“
Тема на дисертационния труд: „Роля на нивата на азотния оксид в издишания въздух за диагнозата на някои белодробни заболявания във възрастта 5-18 години“
Научни ръководители : проф. д-р Мирослава Бошева, дм и доц. д-р Благой маринов, дм
Заповед на Ректора Р- 541/14.03.2016  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Мирослава Бошева, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Борис Бойкинов, дм Външен Член Рецензия
3. доц. д-р Малина Клинканова, дм Външен Член Становище
4. доц. д-р Мария Спасова, дм Външен Член Рецензия
5. проф. д-р Ваня Недкова, дм МУ Пловдив Член Становище
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

09.05.2016 г., 11:00 ч. Втора аудитория на Аудиторен коплекс.