д-р Невена Георгиева Иванова

д-р Невена Георгиева Иванова

  

Дата на публикуване : 28.05.2015
Професионално направление : 7.1. Медицина
Докторска програма: Обща медицина
Факултет : Факултет по обществено здраве 
Първично структурно звено :

катедра  „Здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването

и обща медицина”

Тема на дисертационния труд: “ Професионално-поведенчески и мотивационен профил на общопрактикуващите лекари „
Научни ръководители : доц. Донка Димитрова, дм, доц. д-р Любомир Киров, дм
Заповед на Ректора :Р-885/14.05.2015 Резюмета на научните трудове
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. доц. д-р Любима Димитрова Деспотова-Толева, дм  МУ Пловдив Председател Рецензия
2. проф. д-р Юлия Крумова Маринова, дм Външен Член Становище
3. доц. д-р Любомир Кирилов Киров, дм Външен Член Становище
4. доц. Арман Шнорк Постаджиян, дм Външен Член Становище
5. доц. д-р Цветелина Валентинова Митева, дм Външен Член Рецензия
Автореферат

 Заключителното заседание на журито : 

 29 .06.2015 г.,14:00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив