д-р Никола Владимиров Стаменов

д-р Никола Владимиров Стаменов

  

Дата на публикуване : 18.11.2015
Професионално направление : 7.2. Стоматология
Докторска програма: Терапевтична стоматология
Факултет : Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено : катедра  „Пародонтология и ЗОЛ”
Тема на дисертационния труд: „Пиърсинг и орално здраве „
Научни ръководители : доц. д-р Георги Томов, дм, доц. д-р Илиана Стоева-Иванова, дм
Заповед на Ректора :Р-2421/11.11.2015 Резюмета на научните трудове
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Елка Вакрилова Попова, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. доц. д-р Георги Томчев Томов, дм МУ Пловдив Член Становище
3. проф. д-р Ангелина Илиева Киселова-Янева, дмн Външен Член Рецензия
4. проф. д-р Петър Георгиев Кавлаков, дм Външен Член Становище
5. доц. д-р Владимир Емануилов Панов, дм Външен Член Рецензия
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

18.12.2015 г., 14:30, Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив