д-р Нина Димитрова Дончева

д-р Нина Димитрова Дончева

Дата на публикуване : 31.08.2016
Професионално направление :  7.1. Медицина
Докторска програма:

Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)

Факултет :

Фармацевтичен факултет 

Първично структурно звено :

Катедра „Фармакология и лекарствена токсикология”

Тема на дисертационния труд: „Сравнително експериментално изследване на аналгетично и противовъзпалително действие на средства, прилагани за съпътстваща терапия на болката“
Научен ръководител :

проф. д-р Дамянка Петева Гетова-Спасова, дмн

Заповед на Ректора Р- 1707/18.07.2016  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Дамянка Петева Гетова-Спасова, дмн МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм МУ Пловдив Член Рецензия
3. проф. д-р Славина Кирилова Сурчева, дм Външен Член Рецензия
4. доц. д-р Мария Ганева Ганева, дм Външен Член Становище
5. доц. д-р Иван Тодоров Ламбев, дм Външен Член Становище
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  27.10.2016 г.,11:00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив