д-р Петър Кирилов Димов

д-р Петър Кирилов Димов

  

Дата на публикуване : 23.12.2015
Професионално направление : Медицина
Докторска програма: Патофизиология
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено : Патологична физиология
Тема на дисертационния труд: „Методи за неинвазивна оценка на възпалението в дихателната система – съвременни тенденции“
Научен ръководител : чл.-кор. проф. д-р Стефан Стоилов Костянев, дмн
Заповед на Ректора : Р-2341/03.11.2015 Резюмета на научните трудове
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. чл.-кор. проф. д-р Стефан Стоилов Костянев, дмн МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Тодор Александров Попов, дм Външен Член Рецензия
3. доц. д-р Анелия Александрова Димитрова, дм Външен Член Становище
4. доц. д-р Ганка Йорданова Бекярова, дмн Външен Член Становище
5. доц. д-р Светлан Михов Дерменджиев, дм МУ Пловдив Член Рецензия
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

 08.02.2016 г., 11:00, Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив