д-р Петко Георгиев Петров

д-р Петко Георгиев Петров

  

Дата на публикуване : 26.06.2015
Професионално направление : Стоматология
Докторска програма: Хирургична стоматология
Факултет : Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено : Лицево-челюстна хирургия
Тема на дисертационния труд: “ Орална левкоплакия – насоки за диагностика и лечение „
Научен ръководител : доц. д-р Христина Лалабонова, дмн
Заповед на Ректора :Р-1194/25.06.2015 Резюмета на научните трудове
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. доц. д-р Христина Лалабонова, дмн МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Христо Николов Миленков, дм Външен Член Становище
3. доц. д-р Росен Господинов Коларов, дм Външен Член Становище
4. проф. д-р Константин Йорданов Анастасов, дмн Външен Член Рецензия
5. проф. д-р Димитър Тодоров Атанасов, дм МУ Пловдив Член Рецензия
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

 23.07.2015 г.,14:00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив