д-р Пресияна Ванева Няголова

 д-р Пресияна Ванева Няголова

Дата на публикуване : 31.05.2016
Професионално направление :  Медицина
Докторска програма: Ендокринология
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено : Втора катедра по ВБ, секция „Ендокринология“
Тема на дисертационния труд:

„Невроендокринен контрол на репродуктивните нарушения при жени със синдром на поликистозни яйчници и метаболитен синдром“

Научен ръководител : доц. д-р Митко Митков, дм
Заповед на Ректора Р- 867/13.04.2016 г.  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Мария Орбецова, дм МУ Пловдив Председател Рецензия
2. проф. д-р Сабина Захариева, дмн Външен Член Рецензия
3. проф. д-р Михаил Боянов, дмн Външен Член Становище
4. доц. д-р Атанаска Еленкова, дм Външен Член Становище
5. доц. д-р Митко Митков, дм МУ Пловдив Член Становище
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

10,00ч. на  30.06.2016 г. във Пета аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив