д-р Ралица Велинова Йорданова-Козарева

д-р Ралица Велинова Йорданова-Козарева

Дата на публикуване: 17.06.2015 г.
Професионално направление 7.1. Медицина
Докторска програма: Педиатрия
Факултет Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра  „Педиатрия и медицинска генетика”
Тема на дисертационния труд: „Нервно-психическо развитие на петгодишни деца – изпълнение на нормативи и изработване на тест”
Научен ръководител: Проф. д-р Иван Иванов, дм и научен консултант: Проф. д-р Румен Стефанов, дм
Научно жури Заповед на Ректора № Р-1303/03.06.2016 Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Мирослава Николова Бошева, дм вътрешен Председател Становище
2. Проф. д-р Иван Стефанов Иванов, дм вътрешен Член Становище
3. Проф. д-р Ексапет Карекин Джамбазова, дмн външен Член Становище
4. Проф. д-р Венета Сашова Божинова, дм външен Член Рецензия
5. Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко, дм външен Член Рецензия
Автореферат

Заключителното заседание на журито :

18.07.2016 г.,14:00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив