д-р Силвия Николаева Генова

д-р Силвия Николаева Генова

  

Дата на публикуване : 18.12.2015
Професионално направление : Медицина
Докторска програма: Патологоанатомия и цитопатология
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено : Катедра „Обща и клинчина патология и съдебна медицина“
Тема на дисертационния труд: „Имунохистохимични и мутационно-генетични корелации при недребноклетъчни белодробни карциноми“
Научен ръководител : доц. д-р Веселин Беловеждов, дм
Научен консултант : доц. д-р Бенямин Анави, дм
Заповед на Ректора :Р-2355/04.11.2015 Резюмета на научните трудове
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. доц. д-р Веселин Беловеждов, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. доц. д-р Янина Славова, дм Външен Член Рецензия
3. доц. д-р Петър Генев, дм Външен Член Становище
4. доц. д-р Мария Цанева, дм Външен Член Становище
5. проф. д-р Ивета Коева, дм МУ Пловдив Член Рецензия
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

 11.03.2016 г., 16:00 ч, Трета аудитория на аудиторен комплекс на МУ-Пловдив