д-р Светлин Валентинов Александров

д-р Светлин Валентинов Александров

Дата на публикуване : 17.09.2016
Професионално направление :  7.2 Стоматология
Докторска програма: Ортопедична стоматология
Факултет : Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено : Катедра „Протетична дентална медицина”
Тема на дисертационния труд: „Изследване сила на връзката между лабораторен композит и неблагородна метална сплав, посредством макро и микромеханични тестове на срязване.“
Научен ръководител : проф.  д-р Георги Тодоров, дм
Заповед на Ректора Р-1716/19.07.2016  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Георги Рангелов Тодоров, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Стефан Иванов Сиромашки, дм МУ Пловдив Член Становище
3. доц. д-р Божидар Иванов Йорданов, дм Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Юлия Емилова Каменова, дм Външен Член Становище
5. доц. д-р Диян Андонов Славчев, дм МУ Пловдив Член Рецензия
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :

17.10.2016г. 11 часа във Втора аудитория на Аудиторен комплекс