д-р Таньо Пенев Стефанов

д-р Таньо Пенев Стефанов

  

Дата на публикуване : 19.05.2015
Професионално направление : 7.1. Медицина
Докторска програма: Гръдна хирургия
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено :

катедра  „Специална хирургия”

Тема на дисертационния труд: “ Хирургическо певедение към париеталната плевра при болни със спонтанен пневмоторакс „
Научен ръководител : проф. д-р Красимир Мурджев, дм
Заповед на Ректора :Р-884/14.05.2015 Резюмета на научните трудове
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Красимир Мурджев, дм МУ Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн МУ Пловдив Член Рецензия
3. проф. д-р Данаил Борисов Петров, дм Външен Член Рецензия
4. доц. д-р Деян емилов Йорданов, дм Външен Член Становище
5. доц. д-р Евелин Досев Обретенов, дм Външен Член Становище
Автореферат

 Заключителното заседание на журито : 

 22.06.2015 г.,14:00 ч. Шеста аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив