д-р Тодор Иванов Толев

д-р  Тодор Иванов Толев

  

Дата на публикуване: 07.11.2016
Професионално направление:  Медицина
Докторска програма: Психиатрия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Психиатрия и мед. психология“
Тема на дисертационния труд:  „Дефицит и идентифициране на емоции в лицева експресия при шизофреня – връзка с демографски характеристики, клинични параметри, симптоми и социални дисфункции   „
Научен ръководител: Проф. д-р Валентин Акабалиев, дмн 
Заповед на Ректора 2274 / 18.10.2016
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Дроздстой Стоянов, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
2. Проф. д-р Вихра Миланова, дмн Външен Член Рецензия
3. Полк. доц. д-р Тони  Дончев, дм Външен Член Становище
4. Доц. Елица Димитрова, дс Външен Член Становище
5. Проф. д-р Валентин Акабалиев, дмн МУ-Пловдив Член Становище
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито:  

12:00 ч. на  02.12.2016 г. в Трета аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.