д-р Ваня Борисова Георгиева

д-р Ваня Борисова Георгиева

  

Дата на публикуване : 03.02.2016
Професионално направление : 7.1 Медицина
Докторска програма: Инфекциозни болести
Факултет : Медицински факултет
Първично структурно звено : катедра  „Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина”
Тема на дисертационния труд: „Увреждания на нервната система при пациенти с HIV/СПИН“
Научни ръководители : проф. д-р Марияна Въртигова, дмн и доц. д-р Пенка Атанасова, дмн
Заповед на Ректора : Р-2814/22.12.2015  
Научно жури : Вътрешен/външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Марияна Въртигова МУ Пловдив Председател Становище
2. доц. д-р Андрей Иванов Петров, дм МУ Пловдив Член Становище
3. проф. д-р Татяна Петрова Червенякова, дмн Външен Член Становище
4. проф. д-р Камен Сотиров Плочев, дмн Външен Член Рецензия
5. проф. д-р Цеца Георгиева Дойчинова, дм Външен Член Рецензия
 
Автореферат

 Заключителното заседание на журито :  

14.03.2016 г.,14:00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив